Keuring branddetectie- en brandmeldsystemen

Een branddetectie- en brandmeldsysteem speelt een belangrijke rol voor het detecteren, lokaliseren en signaleren van een beginnende brand. Het is essentieel dat de branddetectie-installatie gekeurd wordt bij indienststelling en vervolgens aan een driejaarlijkse periodieke controle wordt onderworpen.

Bij ELECTROTEST staat veiligheid altijd voorop. Onze inspecteurs zijn als geen ander bekwaam om de branddetectie- en brandmeldsystemen in uw bedrijf volgens de wettelijke veiligheidsvoorschriften (NBN S 21-100 en NBN S 21-100-1) te controleren, zodat uw brandmeldsysteem helemaal in orde is.

Nood aan een betrouwbare keuring voor branddetectie- en brandmeldsystemen in uw bedrijf?

Is de keuring van branddetectie- en brandmeldsystemen verplicht?

Ja! Afhankelijk van uw organisatie is een jaarlijkse of driejaarlijkse keuring conform NBN S 21-100-1 wettelijk verplicht.

Keuring van branddetectie- en brandmeldsystemen volgens NBN S 21-100-1

Sinds 2015 (KB 9.11.2015) is de Belgische norm NBN S 21-100-1&2 ‘Branddetectie- en brandmeldsystemen’ van toepassing.

Ze herneemt voorschriften in verband met: 

 • De risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes;  
 • De studie en het ontwerp; 
 • De plaatsing;  
 • De inbedrijfstelling;  
 • De initiële controle en de periodieke controle;  
 • Het gebruik van het systeem;  
 • Het onderhoud; 
 • Aanpassingen en uitbreidingen.  

Wat is er gewijzigd in de nieuwe norm?

De nieuwe norm NBN S 21-100-1 is opgesplitst in twee delen: Het eerste deel bevat de technische voorschriften en deel twee herneemt de administratieve aspecten, gebonden aan de opdrachten, kwalificaties en bevoegdheden der personen.

De voornaamste wijzigingen van de norm betreffen het bredere toepassingsgebied en de gebruikte technologieën. Daar waar de oude norm NBN S 21-100 was voorbehouden aan ‘algemene installaties’, is de nieuwe norm al van toepassing zodra er één enkele detector geïnstalleerd is.

Let op: dit betekent niet dat de installatie er eenvoudiger op wordt. Het is van cruciaal belang dat een uitgewerkte risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes aanwezig zijn bij het ontwerp van de installatie.

Wat houdt de keuring van branddetectie- en brandmeldsystemen in?

 • Tijdens de keuring van branddetectie- en brandmeldsystemen in uw bedrijf gaan onze inspecteurs na of de brandmeldcomponenten de correcte werking en lokalisatie verzekeren. Bijkomend zal er uit de brandmeldcentrale ook een al dan niet aangekondigde evacuatie gestart worden. Hierdoor kan onze inspecteur de correcte werking en de hoorbaarheid van de sirenes en sturingen controleren. 
 • De installateur stelt het administratief dossier op, zodat onze inspecteurs deze documenten kunnen controleren volgens de voorschriften van de norm NBN S 21-100-1.   

Let op: Aangezien onze inspecteur technische en administratieve informatie nodig heeft, moet de controle verplicht uitgevoerd worden in het bijzijn van een verantwoordelijke van de installatie.  

Ook een raadgevend bezoek kan nuttig zijn om een oordeel te vellen op de samenstelling van het dossier en de opbouw van de installatie.     

Betrouwbare keuring nodig voor branddetectie- en brandmeldsystemen in uw bedrijf?

Hoe de keuring van branddetectie- en brandmeldsystemen voorbereiden?

Informatie voor de installateur

De installateur moet minimaal volgende zaken ter beschikking stellen aan onze inspecteur:

 • De plannen van de brandcompartimenten; 
 • Een installatieplan van de uitrustingen;  
 • Een ééndraadschema van de bekabeling van de componenten;  
 • De lijst van gebruikte kabels en hun kenmerken (technische fiche); 
 • De plannen van de detectiezones; 
 • De plannen van alarmzones;  
 • De identificatie en de adressering van de uitrustingen;  
 • De lijst met uitwendige invloedsfactoren; 
 • Het resultaat van de risicoanalyses;  
 • Het verslag van de inbedrijfstelling;  
 • Het verslag van 100% test door de installateur; 
 • De autonomieberekening van de batterijen;  
 • De instructies in geval van brand;  
 • Het onderhoudsregister (logboek);  
 • De technische fiches en de EN 54-certificaten van alle componenten. 

Informatie voor de gebruikers

De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor een goed onderhoud en continu functioneren van het systeem.

 • De noodprocedures en de richtlijnen in geval van brand moeten gekend zijn binnen de organisatie en opgevolgd worden door het personeel.  
 • Het is aangewezen om het controleorganisme alle nuttige informatie over de installatie mee te delen (koppeling met een alarmsysteem, automatische melding naar een bewakingsfirma of brandweer, …) 
 • Het branddetectiedossier dient bewaard te worden en ter beschikking te blijven voor onze inspecteur tijdens de controle.  

Wat na de keuring van uw branddetectie- en brandmeldsysteem?

Na afloop van de keuring stelt onze inspecteur een keuringsverslag op met eventuele opmerkingen. Vertoont het branddetectie- en brandmeldsysteem geen gebreken, dan wordt de installatie door ons conform verklaard.

Betrouwbare keuring nodig voor branddetectie- en brandmeldsystemen in uw bedrijf?

Keuring van branddetectie- en brandmeldsystemen door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor de brandveiligheid in uw bedrijf. We hebben alle ervaring en expertise in huis om de controle van branddetectiesystemen in uw bedrijf correct uit te voeren van A tot Z. Onze inspecteurs komen ter plaatse, voeren de nodige onderzoeken uit, brengen pijnpunten in kaart en houden u daarna nauwgezet op de hoogte van hun bevindingen.

Bij ELECTROTEST kan u ook terecht voor

ELECTROTEST is een erkend organisme voor de keuring van verschillende types branddetectie- en alarminstallaties. Onze inspecteurs maken bij de controle doorgaans een onderscheid tussen de volgende uitrustingen:

 • MWA-installatie (melding, waarschuwing en alarm) 
 • Brandmeldinginstallaties 
 • Gasdetectie 
 • Automatische blusinstallaties 
 • Sprinklerinstallaties volgens EN 12845 
 • Rook- en warmteafvoer in ondergrondse parkings 
 • Rookkoepels 
 • Evacuatieplannen 
 • Evacuatieoefeningen 
 • Brandinterventie dossier 
 • Algemene brandveiligheid 

Nood aan een betrouwbaar en volledig thermografisch onderzoek van elektrische installaties in uw bedrijf?