EN 60204.1 – Veiligheid van machines – elektrische uitrusting van machines

De geharmoniseerde norm EN 60204.1 is van toepassing op elektrische, elektronische en programmeerbare uitrusting en systemen voor machines die tijdens bedrijf niet in de hand gehouden worden. Dit met inbegrip van een groep gecoördineerd samenwerkende machines.

EN 60204-1 als oplossing voor bestaande machines en arbeidsmiddelen

De EN 60204-1 biedt dus een leidraad naar een betere, betrouwbaardere en veiligere elektrische installatie voor iedereen die dagelijks in contact komt met deze machines en arbeidsmiddelen. Reken op ELECTROTEST om de veiligheid en de conformiteit van uw machine(s) te beoordelen en te optimaliseren volgens EN 60204-1.

Betrouwbare controle nodig?

Wat is de geharmoniseerde basisnorm EN 60204.1?

EN 60204-1 beschrijft de eisen met betrekking tot de elektrische uitrusting van machines welke moeten leiden tot: 

  • veiligheid van personen en goederen. 
  • consistentie in besturing. 
  • bedienings- en onderhoudsgemak. 

Waar wordt tijdens de controle specifiek aandacht aan besteed?

Tijdens de controle wordt er specifiek aandacht besteed aan:

De wettelijke basis i.v.m. het in dienst stellen op elektrisch vlak.

Het netstelsel en de beschermingsmaatregelen.

De eisen gesteld aan besturingstechnische functies zoals noodstop- voorzieningen, hekbewaking, lichtgordijnen en andere functies.

de LS-borden.

de behandeling van gerelateerde normen zoals de EN 60947-reeks en andere normen.

Nood aan een betrouwbare controle?

Is een controle van machines volgens EN 60204.1 van belang?

Als men gehandeld heeft naar de principiële voorwaarden van deze norm, dan kan men ervan uitgaan dat men voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen welke beoogd worden in de machinerichtlijn voor het op de markt brengen van machines binnen de Europese Unie. De machine moet na plaatsing als arbeidsmiddel in dienst gesteld worden volgens Boek 1 (AREI).

Is een controle van machines volgens EN 60204.1 verplicht?

De elektrische installatie van een machine moet in principe aan de EN 60204-1 voldoen. Het is de machinefabrikant die voor de niet-gevaarlijke machines de verantwoordelijkheid heeft om een controle uit te voeren. Voor de gevaarlijke machines moet een NOBO (Notified Body) ingeschakeld worden. 

Controle van machines volgens EN 60204.1 door ELECTROTEST

Het toepassen van de EN 60204-1 betekent dat u de norm stap voor stap controleert en de beproevingen uitvoert zoals in de norm omschreven. Doe beroep op ELECTROTEST om de principiële voorwaarden van de EN 60204-1 door te nemen. Zo bent u in orde met de essentiële eisen (beschreven in de bijlage 1 van de machinerichtlijn en arbeidsmiddelenrichtlijn) voor wat de elektrische aspecten betreft.

Nood aan een betrouwbare controle?