Rioleringskeuring wooneenheid

Vlaanderen heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de aanleg van zuiveringsinstallaties en een gescheiden rioleringsstelsel. Om deze investering optimaal te laten renderen en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Vlaanderen duurzaam te verbeteren, is het belangrijk dat de scheiding en de aansluiting van regen- en afvalwater correct is uitgevoerd. De keuring van uw privéwaterafvoer is dan ook noodzakelijk en verplicht.

Onze ervaren inspecteurs bij ELECTROTEST helpen u graag verder met een betrouwbare keuring van uw privéwaterafvoer. Vanuit onze rol als kwaliteitsbewaker doen we dat met kennis van zaken, een persoonlijke aanpak en een optimale service. Zo bent u altijd zeker van een correct aangesloten privériolering.

Betrouwbare keuring van uw privériolering nodig?

Wanneer is een rioleringskeuring verplicht?

Door de overheid werd beslist dat een keuring van uw privéwaterafvoer vanaf 1 januari 2021 in vijf verschillende gevallen verplicht is:

 • Bij nieuwbouw of herbouw;
 • Bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting;
 • Bij plaatsing van een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA);
 • Nadat een inbreuk werd vastgesteld;
 • Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, tenzij er een conforme keuring voor nieuwbouw of herbouw is uitgevoerd welke maximaal vijf jaar oud is;
 • Na het oplossen van de herstelmaatregelen welke werden vermeld na een voorafgaande keuring van uw privéwaterafvoer.

Waarom een rioleringskeuring?

De keuring van uw privéwaterafvoer heeft verschillende belangrijke doelen:

 • Een nazicht of het afvalwater correct is aangesloten op de openbare riolering of (indien van toepassing) op de Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA);
 • Een controle op de scheiding van regen- en afvalwater op het private terrein;
 • Nazicht van de correcte aansluiting van de afvoer van al uw regenwater (dak(en), terras(sen), … ), alsook de afvoer hiervan naar de regenwaterput en infiltratie- en drainagevoorziening(en);
 • Nazicht dat de regenwaterput, infiltratievoorziening, buffervoorziening en septische put voor zwart water aanwezig en voldoende groot zijn, daar waar dit een verplichting is.

Bij de keuring van uw riolering komt best wat kijken.

Welke voorbereidingen dient u te treffen?

Sommige gemeenten verplichten ook een septische put voor zwart water. Wees dus aandachtig vόόr de aanleg van uw rioleringsinstallatie en informeer u tijdig bij de dienst van uw gemeente. Lees daarnaast zeker ook de GSV Hemelwater, welke bepaalt of een regenwaterput, infiltratievoorziening en/of een buffervoorziening verplicht is. Tenslotte dient u zich (indien van toepassing) ook te houden aan de omgevingsvergunning over verplichtingen inzake afval- en regenwater.

Vόόr aanvang van uw rioleringskeuring door onze ELECTROTEST-inspecteur vragen wij dat:

Het rioleringsstelsel volledig is aangelegd, vanaf het afvoerpunt tot de rooilijn/lozingspunt.

De toestellen zelf, zoals een WC, uitgietbak en/of bad, dienen nog niet geplaatst te zijn.

De werf op een veilige manier betreden kan worden. 

Al de huisaansluitputten, toezichtsdeksels en aftappunten toegankelijk en met normaal gereedschap te openen zijn.

Er elektriciteit (stopcontact) en water(aftappunt) aanwezig is.

De toezichtputten en/of de leidingen vrij zijn van zand, slib, steen en andere obstakels.

Er geen toestellen (zoals een wasmachine) in gebruik zijn, welke gebruik maken van de te controleren afvoer tijdens de inspectie.

Wat heeft onze ELECTROTEST-inspecteur nodig om de controle uit te voeren?

Bij de keuring van uw riolering komt best wat kijken.

De volgende documenten dient u – indien van toepassing – vóór aanvang van de rioleringskeuring te overhandigen aan onze ELECTROTEST-inspecteur:

 • de ondertekende werkopdracht voor uitvoering van de keuring;
  • Werkopdracht PWA.
 • het as-builtplan, bouwplan of rioleringsplan;
 • de omgevingsvergunning;
 • kopieën van facturen van rioleringsonderdelen (zoals de regenwaterput, septische put en/of infiltratievoorziening);
 • een aanstiplijst GSV-hemelwater;
 • foto’s van de aanleg van het afwateringssysteem (zowel van de leidingen buiten als binnen);
 • eventuele briefwisseling tussen de rioolbeheerder en uzelf.

Hoe verloopt de rioleringskeuring?

De voertaal tijdens de keuring is Nederlands, het attest zal dan ook in de Nederlandse taal opgesteld worden.

De ELECTROTEST-inspecteur komt op het afgesproken tijdstip langs om de voorgelegde documenten te controleren met de aanwezige rioleringsinstallatie (administratieve gedeelte van de keuring).

De keurder zal ook een aantal visuele en praktische testen (d.m.v. waterstroom en rook) uitvoeren. Zo wordt duidelijk of het regen- en afvalwater in uw privériolering volledig gescheiden blijft en uw rioleringsstelsel in overeenstemming met de geldende voorschriften aangelegd werd.

Wat vermeldt het conformiteitsattest van uw private waterafvoer?

Na de uitgevoerde testen door onze ELECTROTEST-inspecteur zal hij een conformiteitsattest opstellen en zo het resultaat van de rioleringsinstallatie beschrijven.

Dit kan leiden tot één van onderstaande besluiten:

Uw privéwaterafvoer is conform voor aansluiting (groen)

Indien uw privériolering correct is aangesloten en het regen- en afvalwater correct is gescheiden, zoals opgelegd volgens de van toepassing zijnde wetgeving, ontvangt u een (groen) conform keuringsverslag dat de conformiteit van uw privéwaterafvoer bevestigt.

Uw privéwaterafvoer is conform voor aansluiting, mits enkele aandachtspunten (oranje)

Het kan zijn dat onze inspecteur enkele aandachtspunten noteert, waardoor u een (oranje) conform keuringsverslag ontvangt. In principe dient u hiervoor geen herkeuring aan te vragen, maar u moet de aandachtspunten uiteraard wel op orde stellen om in regel te zijn met de wetgeving van uw gemeente, rioolbeheerder en/of bouwovertreding. Let wel op, want in sommige gemeenten volstaat een oranje attest niet als voorwaarde om bijvoorbeeld waarborg of subsidies te verkrijgen.

 • Voorbeelden van aandachtspunten zijn o.a.:
 • Ontbreken van septische put voor fecaliën;
 • Geen infiltratievoorziening;
 • Geen hergebruik van regenwater;
 • Dimensionering van rioleringsonderdelen die te klein zijn.

Uw privéwaterafvoer is niet conform voor aansluiting (rood)

Indien uit de testen die onze inspecteur uitvoert blijkt dat uw privériolering niet correct is aangesloten en het regen- en afvalwater niet correct is gescheiden, zoals opgelegd volgens de van toepassing zijnde wetgeving, zal hij een (rood) niet-conform keuringsverslag afleveren. Daarin vindt u een opsomming terug met alle herstelmaatregelen die u dient te nemen. Nadat u alle inbreuken heeft verholpen, dient u een herkeuring aan te vragen, zodat uw privéwaterafvoer wel gebruiksconform kan verklaard worden. Wanneer deze herkeuring uitgevoerd wordt door dezelfde inspecteur, dan zal de herkeuring zich enkel toespitsen op de niet-conformiteiten van het vorige (rode) niet-conforme attest.

Voorbeelden van afkeurcriteria zijn o.a.:

 • Wanneer regenwater op afvalwater komt
 • Wanneer afvalwater op regenwater zit
 • Wanneer het afvalwater niet correct is aangesloten volgens de milieuvoorwaarden
 • Wanneer de regenwaterput ontbreekt bij nieuwbouw indien verplicht volgens de Gemeentelijk Stedenbouwkundige Vergunning hemelwater.

Rioleringskeuring door ELECTROTEST

Dankzij de expertise bij ELECTROTEST begeleiden we u vlot, persoonlijk en snel door dit proces met de nodige keuringen van uw privéwaterafvoer. Onze inspecteurs komen graag bij u langs om uw privéwaterafvoer te keuren en u professioneel advies te verlenen.

Vraag een offerte aan en onze experten nemen snel contact met u op.

Betrouwbare keuring van uw privériolering nodig?

Waar vind ik meer informatie over de rioleringskeuring?

Verdere gedetailleerde informatie m.b.t. goedgekeurde materialen, reglementen, werkbladen en andere kwesties kan u terugvinden op:

Aquaflanders

1. Werkopdrachten
AquaFlanders voorziet een werkopdracht per type keuring, waarin wederzijdse afspraken worden vastgelegd tussen de opdrachtgever en de keurder.

Deze werkopdracht voldoet aan de vereisten van het AquaFlanders Kwaliteitssysteem, gebaseerd op de eisen van de norm ISO 17020.

Deze werkopdrachten zijn terug te vinden op Aquaflanders.

Met betrekking tot de keuringen privéwaterafvoer (PWA) is steeds AquaFlanders verantwoordelijk voor de keuring uitgevoerd door onze ELECTROTEST-keurder.

2. Klachten

Bent u ontevreden over een keuring door een AquaFlanders erkende keurder? Dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te gaan.

Komen jullie er niet uit, dan kan u via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.