Keuring riolering

Rioleringskeuring van een wooneenheid

Een correcte scheiding van regen- en afvalwater is essentieel om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Vlaanderen duurzaam te verbeteren. Foutief aangesloten privérioleringen zorgen voor negatieve gevolgen zoals een verlaagd rendement van de waterzuiveringsstations en het gescheiden rioleringsstelsel, wat het risico op bodem- en watervervuiling aanzienlijk vergroot. De keuring van een privéwaterafvoer is dan ook noodzakelijk en verplicht. 

Reken op ELECTROTEST voor een betrouwbare keuring van de privéwaterafvoer om zeker te zijn van een correct aangesloten privériolering. Onze ELECTROTEST-inspecteurs voeren deze keuring uit met kennis van zaken, een persoonlijke aanpak en een optimale service. 

Nood aan een betrouwbare rioleringskeuring?

Is een keuring riolering verplicht?

De overheid besliste dat een keuring privéwaterafvoer verplicht is in vijf verschillende situaties:  

 • bij de realisatie van een nieuw- of herbouw; 
 • bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting;  
 • na plaatsing van een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) 
 • wanneer een inbreuk vastgesteld werd;  
 • wanneer een gescheiden riolering op het openbaar domein werd aangelegd (maar niet als er een conforme keuring voor nieuwbouw of herbouw is uitgevoerd welke maximaal vijf jaar oud is).  
 • wanneer er herstelmaatregelen die na een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer werden vastgesteld, zijn uitgevoerd.   

Keuring privé riolering: een noodzaak

De keuring privéwaterafvoer is noodzakelijk omwille van een aantal belangrijke objectieven:  

 • Een keuring privéwaterafvoer is noodzakelijk om te controleren of het afvalwater correct is aangesloten op de openbare riolering of (indien van toepassing) op de Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA). 
 • Een rioleringskeuring is nodig om de scheiding van regen- en afvalwater op het private terrein na te kijken. 
 • De rioolkeuring is noodzakelijk om de correcte aansluiting van de afvoer van al het regenwater van bijvoorbeeld daken en terrassen, net als de afvoer naar de regenwaterput en infiltratie- en drainagevoorziening(en) hiervan, te controleren.  
 • De keuring privéwaterafvoer is nodig om te controleren dat de regenwaterput, infiltratievoorziening, buffervoorziening en septische put voor zwart water aanwezig en voldoende groot zijn (dit is bovendien ook een verplichting). 

Keuring waterinstallatie nodig?

Verloop keuring privéwaterafvoer

Onze ELECTROTEST-inspecteur komt langs op een afgesproken tijdstip. Tijdens de keuring hanteert hij de Nederlandse taal als voertaal. Het attest zal hij dus ook opstellen in het Nederlands.

Administratieve controle

De ELECTROTEST-inspecteur zal de voorgelegde documenten controleren met de aanwezige rioleringsinstallatie.

Visuele en praktische testen

De ELECTROTEST-inspecteur zal ook een aantal visuele en praktische testen uitvoeren a.d.h.v. waterstroom en rook, om zeker te zijn of het regen- en afvalwater in de privériolering volledig gescheiden blijft en het rioleringsstelsel in overeenstemming met de geldende voorschriften werd aangelegd.

Voorbereidingen keuring riolering

Het is belangrijk om vόόr de aanleg van een rioleringsinstallatie al aandachtig te zijn en tijdig te informeren bij de dienst van de gemeente. Sommige gemeenten verplichten namelijk ook een septische put voor zwart water. Ook de GSV Hemelwater, die bepaalt of een regenwaterput, infiltratievoorziening en/of een buffervoorziening verplicht is, is handig om vooraf al eens door te nemen. Daarnaast is ook de omgevingsvergunning over verplichtingen over afval- en regenwater belangrijk (indien van toepassing).

Om het bezoek van onze ELECTROTEST-inspecteur vlot te laten verlopen, dienen volgende voorbereidingen getroffen te worden:

 • Het rioleringsstelsel moet volledig aangelegd zijn, vanaf het afvoerpunt tot de rooilijn/lozingspunt. De toestellen zelf, zoals bijvoorbeeld een WC, uitgietbak en/of bad, dienen nog niet geplaatst te zijn.
 • Men moet de werf op een veilige manier kunnen betreden.
 • Al de huisaansluitputjes, toezichtdeksels en aftappunten, moeten toegankelijk en met normaal gereedschap te openen zijn.
 • Elektriciteit (stopcontact) en water(aftappunt) dient aanwezig te zijn.
 • De toezichtputten en/of de leidingen dienen vrij te zijn van zand, slib, steen en andere obstakels.
 • Geen enkel toestel welke gebruik maken van de te controleren afvoer tijdens de inspectie, mag tijdens de keuring in gebruik zijn.

Deze informatie heeft de ELECTROTEST-inspecteur nodig om de rioleringskeuring uit te voeren

Bij aanvang van de rioleringskeuring dient onze ELECTROTEST-inspecteur in het bezit te zijn van volgende documenten:

 • een ondertekende werkopdracht voor uitvoering van de keuring
  • Werkopdracht PWA
 • het as-builtplan, bouwplan of rioleringsplan
 • de omgevingsvergunning
 • kopieën van facturen van rioleringsonderdelen zoals de regenwaterput, septische put en/of infiltratievoorziening
 • een aanstiplijst GSV-hemelwater
 • foto’s van de aanleg van het afwateringssysteem (zowel van de leidingen buiten als binnen)
 • eventuele briefwisseling tussen de rioolbeheerder.

Resultaat van het keuringsverslag voor de privéwaterafvoer

Onze ELECTROTEST-inspecteur zal bij elke uitgevoerde controle een conformiteitsattest opstellen, waarin het resultaat van de rioleringsinstallatie beschreven staat.  

Een conformiteitsattest bevat één van onderstaande besluiten: 

Positief keuringsverslag

De privéwaterafvoer is gebruiksconform (groen) 

 Onze inspecteur bezorgt een (groen) conform keuringsverslag wanneer de privériolering correct is aangesloten en het regen- en afvalwater correct wordt gescheiden volgens de van toepassing zijnde wetgeving.

De privéwaterafvoer is gebruiksconform, mits enkele aandachtspunten (oranje) 

Wanneer onze inspecteur enkele aandachtspunten opmerkt, bezorgt hij een (oranje) conform keuringsverslag. Een herkeuring dient in dit geval niet plaats te vinden, maar de aandachtspunten moeten wel aangepast worden om volgens de wetgeving van de gemeente, rioolbeheerder en/of bouwovertreding in orde te zijn.  

Aandachtspunten kunnen bijvoorbeeld zijn:  

 • het ontbreken van een septische put voor fecaliën; 
 • infiltratievoorziening dat niet aanwezig is; 
 • regenwater dat niet hergebruikt wordt;  
 • dimensionering van rioleringsonderdelen die te klein zijn. 

Let op: In sommige gemeenten volstaat een oranje attest niet om bijvoorbeeld waarborg of subsidies te verkrijgen. 

De  privéwaterafvoer is niet gebruiksconform (rood)  

Wanneer de privériolering niet correct is aangesloten en het regen- en afvalwater dus niet correct gescheiden wordt volgens de wetgeving die van toepassing is, zal onze inspecteur een (rood) niet-conform keuringsverslag bezorgen met alle herstelmaatregelen. Wanneer al deze herstelmaatregelen zijn uitgevoerd, dient een herkeuring plaats te vinden.  Zo kan de privéwaterafvoer wel gebruiksconform verklaard worden. Bovendien zal de herkeuring enkel van toepassing zijn op de niet-conformiteiten van het vorige (rode) niet-conforme attest, op voorwaarde dat de herkeuring uitgevoerd wordt door dezelfde inspecteur.  

Mogelijke afkeurcriteria kunnen bijvoorbeeld zijn:  

 • als regenwater op afvalwater komt; 
 • als afvalwater op regenwater zit; 
 • als het afvalwater niet correct is aangesloten volgens de milieuvoorwaarden;  
 • als de regenwaterput bij nieuwbouw ontbreekt, indien verplicht volgens de Gemeentelijk Stedenbouwkundige Vergunning hemelwater.  

Een keuringsattest dient als resultaat van de uitgevoerde inspectie samen met de inventaris(sen) en het (de) uitvoeringsplan(nen) bewaard te worden. Onze ELECTROTEST-inspecteur bezorgt een digitaal exemplaar van het opgestelde keuringsattest rechtstreeks aan het waterbedrijf dat van toepassing is. 

Rioleringskeuring door ELECTROTEST

ELECTROTEST garandeert een flexibele, efficiënte en persoonlijke aanpak voor de nodige keuringen van een privéwaterafvoer. Onze ELECTROTEST-inspecteurs komen graag langs om de privéwaterafvoer te keuren en advies te verlenen.   

Nood aan een betrouwbare keuring voor een privériolering?

Overige informatie rioleringskeuring

Voor meer gedetailleerde informatie m.b.t. goedgekeurde materialen, reglementen, werkbladen en andere kwesties kan men steeds beroep doen op: 

Aquaflanders

1. Werkopdrachten

AquaFlanders voorziet een werkopdracht per type keuring, met wederzijdse afspraken tussen de opdrachtgever en de keurder. Verder voldoet de werkopdracht aan de vereisten van het AquaFlanders Kwaliteitssysteem, gebaseerd op de eisen van de norm ISO 17020. 

Deze werkopdrachten zijn terug te vinden op Aquaflanders. 

Bij de keuringen ‘Binneninstallatie (BI), tweedecircuitwater (TCW) en bij de keuring van een niet-aangesloten binneninstallatie (NABI), is AquaFlanders steeds verantwoordelijk voor de keuring die onze ELECTROTEST-inspecteur uitvoert. 

2. Klachten 

Wanneer een keuring door een AquaFlanders erkende keurder niet volledig naar wens verlopen is, kan men altijd in dialoog gaan. Via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) kan men altijd feedback of bedenking aankaarten. 

Belgaqua

Meer info aangaande Belgaqua vindt u hier.