Opstellen zoneringsverslag, ondertekenen zoneringsplan en controle van een elektrische installatie in een ATEX-omgeving

Werken met explosieve stoffen en gassen brengt heel wat risico’s met zich mee: gas- en stofexplosies kunnen namelijk enorme schade aanrichten en desastreuze gevolgen hebben. Om gevaarlijke situaties te vermijden, is het daarom belangrijk om na te gaan of de elektrische installaties in explosieve omgevingen binnen uw bedrijf aan de vooropgestelde regels en eisen voldoen. Daarbij is ook het in kaart brengen van de ruimtes met kans op ontploffingsgevaar, door ze op te delen in zones, van groot belang.

Het zoneringsdossier helpt u explosieve omgevingen in uw onderneming in kaart te brengen en de nodige organisatorische en/of technische maatregelen te voorzien. Zoneringsplannen moeten zowel door u als exploitant, als door een erkende controle-instelling zijn ondertekend en goedgekeurd.

Nood aan een betrouwbare partner voor het opstellen van uw zoneringsverslag?

Is het opstellen van een zoneringsdossier en de controle van een elektrische installatie in een ATEX-omgeving verplicht?

Ja! Het opstellen en opdelen van een zoneringsdossier wordt opgelegd door het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) en door bijkomende specifieke voorschriften. Bovendien moeten deze plannen en dossiers zowel door u als exploitant, als door een erkende controle-instelling ondertekend worden.

Het reglement beschrijft het volgende:  

Boek 1, afdeling 7.102 en boek 2, afdeling 7.1: Bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen. 

 • Algemene preventiemaatregelen; 
 • Indeling van de gevaarlijke ruimten (in zones); 
 • Noodzakelijke info van gebruikt materiaal of processen; 
 • Wat er gebeurt in geval van wijzigingen.  

 Boek 1, afdeling 7.103: industriële accumulatorbatterijen (bijvoorbeeld batterij van een heftruck). 

 Het explosieveiligheidsdocument wordt beschreven in:  

 • Het Koninklijk Besluit van 26/03/2003, betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen;  
 • De mededeling van de Commissie, betreffende de niet-bindende gids voor goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/92/ EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. 

Wat dient u te voorzien om een zoneringsdossier op te stellen?

Voor het bezoek van onze inspecteur dient u volgende gegevens te verzamelen:

 • De beschrijving van de processen;  
 • De karakteristieken van de ontvlambare gasvormige substanties, zoals de concentratie, de relatieve dichtheid, de minimale ontstekingstemperatuur, de dampdruk, de ontploffingsgrenzen en het vlampunt; 
 • De karakteristieken van de brandbare substanties onder de vorm van stof, zoals de korrelgrootteverdeling en hun concentratie in de lucht, de vochtigheidsgraad, de zelfontbrandingstemperatuur, de minimale ontstekingstemperatuur, de minimale ontstekingsenergie en de ontploffingsgrenzen; 
 • De plaats en de karakteristieken van de emissiebronnen (debiet, frequentie en duur van de emissie) en de hoeveelheid geloosde brandbare substantie;  
 • Indien mogelijk plannen van te zoneren installatie (dwg); 
 • Indien mogelijk een algemeen overzichtsplan van het bedrijf, zodat we de zoneringslocaties daarop kunnen aanduiden (dwg, pdf);  
 • Eventuele zoneringsplannen en voorschriften die al door de fabrikant van de machines werden opgelegd (dwg, pdf); 
 • De kenmerken van natuurlijke en/of kunstmatige ventilatie, maar ook de luchtverplaatsing die de vorming van stofwolken tot gevolg kan hebben; 
 • De bedrijfszekerheid van de installatie bij eventuele kunstmatige ventilatie; 
 • Eventuele drukverschillen tussen de ruimten. 

Wanneer vindt de controle van een elektrische installatie in een ATEX-omgeving plaats?

De controle van een elektrische installatie in een ATEX-omgeving of een gelijkvormigheidscontrole is na het opstellen van een zoneringsverslag verplicht. Daarna volgt een jaarlijks controlebezoek.

Betrouwbare keuring nodig voor uw elektrische installaties in een ATEX-omgeving?

Goedkeuren zoneringsdossier

ELECTROTEST is een erkend keuringsorganisme dat zowel gaszoneringsdossiers en -plannen als stofzoneringsdossiers en -plannen van omgevingen met explosiegevaar (gas en stof) controleert en goedkeurt. Daarnaast zijn wij geaccrediteerd volgens de norm IEC 17020 en staan we in voor de controle van elektrische installaties in omgevingen met explosiegevaar.

Controles in ATEX-omgevingen

ELECTROTEST voert controles in ATEX-omgevingen uit en biedt ondersteuning in volgende situaties:

Elektrische installaties in ruimten met gasontploffingsgevaar

Elektrische installaties in ruimten met stofontploffingsgevaar.

Betrouwbare keuring nodig voor uw elektrische installaties in een ATEX-omgeving?

Wat houdt het nazicht van een zoneringsdossier en de controle op een elektrische installatie in een ATEX-omgeving in?

Opstellen en goedkeuren van een zoneringsdossier

Onze inspecteur stelt het (stof)zoneringsdossier en -plan op volgens het explosieveiligheidsdocument en de waarschijnlijkheid van een explosieve atmosfeer in ruimten waar reëel ontploffingsgevaar bestaat.

Opstellen zoneringsverslag, ondertekenen zoneringsplan en controle van een elektrische installatie in een ATEX-omgeving door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor het opstellen van een zoneringsverslag, ondertekenen van een zoneringsplan en voor de controle van een elektrische installatie in een ATEX-omgeving, verplicht voor het AREI. We hebben bekwame en ervaren inspecteurs in dienst die deze zoneringsdossiers met de grootste zorg voor u opstellen en controleren.

Nood aan een betrouwbare controle van uw elektrische installatie in een ATEX-omgeving?