Keuring en risicoanalyse bliksembeveiliging

Bliksembeveiligingsinstallaties worden bij hoogbouw vaak geplaatst ter bescherming tegen blikseminslagen. Op basis van het KB Basisnormen voor preventie van brand en ontploffing bijlage 4/1 6.5.5., is men verplicht een bliksembeveiligingsinstallatie te voorzien op basis van een risicoanalyse volgens de NBN EN 62305 deel 2.

Bij ELECTROTEST staat veiligheid altijd voorop. Wij beschermen u tegen de bliksem door u bij te staan met gericht advies en alle mogelijke gevaren in kaart te brengen. Wij voorzien daarbij ook een bekwame keuring en certificatie van het ontwerp en de installatie. Onze inspecteurs bekijken steeds welke bliksembeveiligingsmethode u nodig heeft met de juiste constructie- en montagetechnieken.

Nood aan een betrouwbare risicoanalyse en keuring van bliksembeveiliging in uw gebouw?

Is een risicoanalyse en keuring van bliksembeveiliging verplicht?

ELECTROTEST beschermt u tegen blikseminslagen met:

 • Een bliksemrisicoanalyse volgens de norm NBN EN 62305-2; 
 • Een controle voor indienststelling van de externe en interne beveiliging van het object, volgens de norm NBN EN 62305 deel 3 en 4; 
 • Periodieke controles van de bliksembeveiliging, volgens de oude norm NBN C 18-100 of de nieuwe norm NBN EN 62305. 

Wanneer moet u uw bliksem beveiligingsinstallatie laten controleren?

 • Bij indienststelling of uitbreiding; 
 • Bij periodieke controle. De periodiciteit van een controle voor bliksembeveiliging in uw gebouw varieert van een tot vier jaar en staat beschreven in de norm NBN EN 62305 deel 3 bijlage 7, Tabel E.2. Verder is deze periodieke controle afhankelijk van de toegepaste beveiligingsklasse. 

Normen en wetgeving

Om het bezoek van onze inspecteur vlot en efficiënt te doen verlopen, dient u volgende documenten te voorzien:

AREI Boek 1 hoofdstuk 4.5 ‘Bescherming tegen overspanning’

KB van 7/7/1994, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waar de nieuwe gebouwen aan moeten voldoen

KB van 4/12/2012, betreffende de minimale voorschriften over veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen

KB van 26 maart 2003, betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen

NBN EN 62305-1 ‘Algemene principes’

NBN EN 62305-2 ‘Risicobeoordeling’

NBN EN 62305-3 ‘Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier’

NBN EN 62305-4 ‘Elektrische en elektronische systemen in objecten’

Betrouwbare risicoanalyse en keuring nodig van bliksembeveiliging in uw gebouw?

Wanneer is een risicoanalyse en keuring van bliksembeveiliging van toepassing?

Een risicoanalyse en keuring van bliksembeveiliging is in verschillende gevallen van toepassing:

 • Woon- en leefruimtes
 • Boerderijen, landbouw- en tuinbouwondernemingen
 • De tertiaire sector
 • Bioscopen, tentoonstellingshallen, theaters, opera’s, discotheken, concertzalen, hotels, scholen, winkels, winkelcentra, musea, archeologische sites, sporthallen, openbare zwembaden, stadions en andere sportzones of openbare gebouwen
 • Kerken, watertorens, schoorstenen, silo’s en torenflats
 • Banken, verzekeringsmaatschappijen, luchthavens, kmo’s en datacenters
 • Ziekenhuizen, woonzorgcentra, kinderopvangvoorzieningen, gevangenissen en kazernes, maar ook politie-, brandweer- en ambulanceposten
 • Communicatie-infrastructuur zoals antennes, radars en controletorens; 
 • Industriële gebouwen, maar ook vuurwerk- en munitiefabrieken, chemische fabrieken, raffinaderijen, nucleaire sites, elektriciteitscentrales en andere gebouwen met ontploffingsrisico
 • Biochemische sites, laboratoria, zuiveringsstations en windmolens. 

In principe kan elke constructie door de bliksem geraakt worden, maar in bepaalde gevallen is de waarschijnlijkheid groter of net beperkt. Constructies die behoren tot het culturele erfgoed (musea, kerken, archeologische sites, theaters en andere culturele gebouwen) en installaties voor energieproductie of gegevenstransmissie die bij uitval kunnen zorgen voor storingen in openbare dienstverlening, worden meestal gezien als erg risicodragend. Daarom verdienen zij extra aandacht op vlak van bliksembeveiliging.

Waarom is een risicoanalyse en keuring van bliksembeveiliging van belang?

Een hevig onweer met bliksem is nooit zonder gevaar: blikseminslagen kunnen heel wat materiële en economische schade aanrichten. Toestellen of interne netwerken kunnen falen, installaties kunnen schade oplopen en voor wie in uw gebouwen aanwezig is, zijn er gezondheidsrisico’s.

Een blikseminslag kan zorgen voor:

 • Schade aan het object (denk bijvoorbeeld aan brand, ontploffing, mechanische vernieling of het vrijkomen van chemische stoffen en gevaarlijke vonken)
 • Letsels bij personen of dieren die op een of andere manier in contact staan met het object
 • Storingen van interne elektrische netten
 • Materiële schade, brand en perforatie van elektrische installaties
 • Storingen van de elektrische materialen en van de netten (zoals bijvoorbeeld televisies, computers, modems en telefoons)
 • Secundaire risico’s door het verlies van voeding, in de vorm van productieverliezen en levensgevaar voor personen of vee
 • Onvervangbare verliezen van cultureel erfgoed en openbare nutsvoorzieningen
 • Gevolgen van brand en ontploffing voor de site en de omgeving. 

De bliksem kan dan ook inslaan:

 • Rechtstreeks op het object (bijvoorbeeld uw gebouw)
 • Op de grond, vlak bij het object
 • Rechtstreeks op de nutsvoorzieningen, verbonden aan het object
 • Op de grond en vlak bij de nutsvoorzieningen die verbonden zijn met het object.

Zorg ervoor dat u optimaal beschermd bent, door de risico’s verbonden aan bliksem in kaart te brengen en te beheren. Dankzij een risicoanalyse kan u de kans op schade door een blikseminslag beter inschatten en evalueren. Onze inspecteurs voeren zowel risicoanalyses als keuringen uit, om alle veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken. 

Wat na de risicoanalyse en keuring van bliksembeveiliging in uw gebouw?

We houden u altijd op een efficiënte manier op de hoogte en bij eventuele problemen voorzien we u altijd van alle mogelijke oplossingen. Onze inspecteurs analyseren voor u de mogelijke gevaren rond bliksembeveiliging, staan u bij met advies, keuren de installatie en kennen die een certificaat toe. Ze geven ook graag raad over welke bliksembeveiligingsmethode u best voorziet en delen hun bevindingen over de juiste constructie- en montagetechnieken.

Risicoanalyse en keuring van bliksembeveiliging door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor de keuring en risicoanalyse van bliksembeveiliging in uw gebouw. Onze inspecteurs beschikken over alle ervaring en expertise om de risicoanalyse en keuring van bliksembeveiliging in uw gebouw correct en volledig uit te voeren.

Betrouwbare risicoanalyse en keuring nodig van bliksembeveiliging in uw gebouw?