Risicoanalyse laagspanningsinstallaties

Veilig werken in een goed beschermde werkomgeving is een must. Naast de algemene periodieke keuring van de elektrische installatie, moet er op industriële installaties ook een risicoanalyse van de elektrische laagspanningsinstallatie(s) uitgevoerd worden. Zo kan u uw werknemers beschermen tegen de risico’s van de elektrische installatie en het gebruik ervan.

ELECTROTEST kan u als betrouwbare partner ondersteunen met behulp van deskundig inzicht en concreet advies tijdens het opstellen van deze risicoanalyse.

Nood aan een betrouwbare risicoanalyse van laagspanningsinstallaties in uw bedrijf?

Is een risicoanalyse van branddetectie in uw bedrijf verplicht?

Ja! In overeenstemming met de welzijnswet en de artikelen I.2-5, I.2-6 en I.2-7 van de codex, bent u als werkgever verplicht om een risicoanalyse op te zetten van de elektrische laagspanningsinstallatie waarvan u de houder bent. Vervolgens moet u de toe te passen preventiemaatregelen nemen. Daarbij krijgen maatregelen voor collectieve bescherming voorrang op maatregelen voor individuele bescherming (dynamisch risicobeheersingssysteem).

Het dynamisch risicobeheersingssysteem bestaat uit vier opeenvolgende fasen: uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie en verplicht werkgevers hun preventiebeleid op systematische wijze te plannen in hun ondernemingen.

Wat houdt een risicoanalyse van laagspanningsinstallaties in uw bedrijf in?

Bij een risicoanalyse van laagspanningsinstallaties in uw bedrijf, moeten minstens volgende risico’s onderzocht worden: 

  • Het gevaar van elektrische schokken door rechtstreekse of onrechtstreekse aanraking
  • Ontladingen, lichtbogen en potentiaalspreidingen
  • Ophoping van energie (bv. condensator), overspanningen en overstromen
  • Oververhitting, brand- en explosiegevaar
  • Spanningsvallen, opnieuw opkomen van de spanning en andere risico’s inherent aan de installatie
  • Niet-elektrische risico’s, te wijten aan een fout of een slecht functioneren van een elektrische uitrustingscomponent zoals stuurorganen of stuurstroombanen. 

Deze opsomming is niet beperkend: als blijkt dat er zich in de praktijk nog andere risico’s voordoen, dan bent u als werkgever verantwoordelijk om ook deze risico’s te analyseren en de nodige preventiemaatregelen te nemen om ze te verhelpen.

Bij de evaluatie moet u als werkgever rekening houden met:

De spanningsgebieden en het systeem van de aardverbindingen

Zowel de absolute als de relatieve conventionele grensspanning als de externe invloeden

Andere factoren die naar uw eigen beoordeling invloed hebben op de installatie.

Betrouwbare risicoanalyse nodig voor laagspanningsinstallaties in uw bedrijf?

Algemene preventieprincipes en preventiemaatregelen

Dankzij een risicoanalyse van de laagspanningsinstallatie(s) in uw bedrijf, kan u als werkgever de nodige preventiemaatregelen opstellen om risico’s zoveel mogelijk in te perken.

Wanneer u deze maatregelen opstelt, is het noodzakelijk dat u de algemene preventieprincipes (volgens artikel 5, van de wet van 4 augustus 1996, betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk) toepast en rekening houdt met hun hiërarchie:

  • Risico’s voorkomen primeert op de reductie ervan via preventiemiddelen.
  • Risico’s bestrijden bij de bron primeert op collectieve preventiemaatregelen nemen.
  • Collectieve beschermingsmiddelen hebben voorrang op individuele beschermingsmiddelen.

Materiaal gebruikt voor de uitvoering van de elektrische installatie

Materiaal gebruikt voor de uitvoering van de elektrische installatie moet voor elk te evalueren risico voldoen aan de bepalingen van het AREI.

Handleiding

Als de gebruikers beschikken over een handleiding van het materiaal, moeten ze ook rekening houden met de bepaling uit dat document.

AREI

De wetgever vraagt dat de installatie opgebouwd is met materiaal dat voldoet aan de bepalingen van het AREI, zodat het materiaal tijdens een normaal gebruik geen enkel risico draagt voor de gezondheid van de werknemers. Daarnaast moet het materiaal ook aangepast zijn aan de gebruiksomstandigheden en te verwachten externe invloeden. 

Opleidingen en instructies

Daarnaast moet u voor werknemers die taken uitvoeren aan de elektrische installatie de nodige opleiding(en) voorzien, zodat ze op de hoogte zijn van de reglementering en de instructies die nageleefd moeten worden.

Let wel: De opleiding en instructies kunnen echter in geen geval de materiële preventiemaatregelen vervangen.

Minimale voorschriften betreffende de uitvoering van de elektrische installatie

De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de elektrische installatie zo is uitgevoerd, wordt uitgebaat en in stand gehouden wordt dat:

Bescherming van de werknemers

De werknemers beschermd worden tegen mogelijke negatieve gevolgen, door een manipulatie van de elektriciteit.

Beperking van de risico’s

De hoger opgesomde risico’s beperkt worden

Nood aan een betrouwbare risicoanalyse voor laagspanningsinstallaties in uw bedrijf?

Wanneer vindt een risicoanalyse plaats van laagspanningsinstallaties in uw bedrijf?

Voor oude niet-huishoudelijke installaties, dient op basis van het AREI Boek 1 onderafdeling 8.3.1.2., verwijzend naar de CODEX voor het welzijn op het werk Boek III Titel 2, een risicoanalyse uitgevoerd te worden.

Voor oud-AREI installaties kan voor inbreuken op het Boek, maar overeenkomstig het oud-AREI, deze als opgelost beschouwd worden, indien maatregelen getroffen worden op basis van een risicoanalyse, om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. De CODEX Boek III Titel 2 kan hier als leidraad dienen.

Wat na de risicoanalyse van elektrische laagspanningsinstallaties?

Onze inspecteurs komen ter plaatse, brengen eventuele risico’s kaart en bezorgen u daarna een risicoanalyse volgens de welzijnswet en de artikelen I.2-5, I.2-6 en I.2-7 van de codex. We houden u steeds op een efficiënte manier op de hoogte van onze bevindingen. Bij eventuele problemen voorzien we u altijd van gericht advies over alle mogelijke oplossingen.

Na de risicoanalyse van de elektrische installatie moet u als werkgever indien nodig de nodige maatregelen treffen om de werknemers te beschermen tijdens hun dagelijkse werktaken.

Risicoanalyse elektrische laagspanningsinstallaties in uw bedrijf door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor de risicoanalyse van elektrische laagspanningsinstallaties in uw bedrijf. Onze inspecteurs beschikken over alle ervaring en expertise om de risicoanalyse van elektrische laagspanningsinstallaties in uw bedrijf correct en volledig uit te voeren.

Betrouwbare risicoanalyse nodig van laagspanningsinstallaties in uw bedrijf?