Aardgaskeuring

Een aardgasinstallatie brengt aardgas via verschillende leidingen, kranen en verbindingen tot bij verschillende verbruikstoestellen. De aardgaskeuring door een erkend keuringsorganisme is noodzakelijk om een veilig gebruik van deze verbruikstoestellen op aardgas in een woning te garanderen en risico’s op ernstige gevolgen zoals brand- en/of ontploffingsgevaar te vermijden.  

  

ELECTROTEST zorgt voor een betrouwbare en volledige keuring om zeker te zijn van een veilige en correct aangesloten aardgasinstallatie. Onze inspecteurs voeren deze keuring volgens een optimale service, met kennis van zaken en met een persoonlijke aanpak.  

Betrouwbare keuring van een aardgasinstallatie nodig?

Is een aardgaskeuring verplicht?

Een aardgaskeuring verkleint het risico op bedreigingen zoals een storing, defect of lek, wat kan leiden tot brand- en/of ontploffingsgevaar.  Een keuring van een aardgasinstallatie is bij wet daarom verplicht.  

Wanneer uw gasinstallatie laten keuren?

Een keuring van de aardgasinstallatie is in volgende situaties verplicht: 

Vóór ingebruikname van een nieuwe aardgasinstallatie en dus vóór het openstellen van de gasmeter door de distributienetbeheerder; 

Bij elke vernieuwde installatie of elke belangrijke uitbreiding van de aardgasinstallatie. 

De distributienetbeheerder eist steeds een conformiteitsverklaring van de aardgasinstallatie. 

Periodieke keuring van een aardgasinstallatie

Een periodieke keuring van de aardgasinstallatie kan cruciaal zijn voor verzekeringsmaatschappijen wanneer de aardgasinstallatie de oorzaak is van een brand of ander ongeval in een woning. Een periodieke keuring is dan ook aangeraden voor ieders fysieke en financiële veiligheid. Bovendien zorgt een goed afgestemde aardgasinstallatie voor minder storingen, een voordeliger energieverbruik en een lagere uitstoot van CO2. 

Nood aan een betrouwbare keuring van een aardgasinstallatie? 

Keuring van een aardgasinstallatie voorbereiden

Om een bezoek van onze inspecteur vlot te laten verlopen, dienen volgende voorbereidingen getroffen te worden: 

Alle gasleidingen en verbindingen dienen aangelegd en aangesloten te zijn. 

De gasinstallatie dient vlot en eenvoudig bereikbaar te zijn. 

Eén of (indien van toepassing) meerdere T-stukken dienen aanwezig te zijn. 

Een duidelijke en toegankelijke identificatieplaat dient aanwezig te zijn op de gastoestellen.

De schoorsteenaansluiting, schoorsteen, luchtaanvoer en -afvoer dient geplaatst en aangesloten te zijn (indien van toepassing). 

Minimaal één aardgastoestel dient geplaatst en aangesloten te zijn. Een herkeuring moet plaatsvinden wanneer er later nog wijzigingen werden aangebracht of wanneer extra toestellen werden toegevoegd. 

Volgende documenten heeft onze inspecteur nodig om de keuring uit te voeren

Vóór aanvang van de keuring moeten volgende documenten aanwezig zijn: 

Isometrisch schema

Het isometrisch schema dat alle aangesloten gastoestellen, hun vermogen, diameters en lengtes vermeldt (in drievoud); 

Handleidingen

Handleidingen en gebruiksvoorschriften van de aanwezige toestellen; 

Keuringsverslagen

Eventuele voorgaande keuringsverslagen

Verloop van een aardgaskeuring

Om risico’s op gevaar te vermijden, zal onze erkende inspecteur nagaan of de aardgasinstallatie veilig en volgens de geldende normen geïnstalleerd is. Daarvoor doorloopt hij volgende procedures:

  • een dichtheidscontrole van de aardgasinstallatie
  • een controle van de plaatsing en gebruikte materialen van de leidingen
  • een nazicht van de gebruikte kranen, verbindingen en toebehoren
  • een visueel nazicht van de opgestelde verbruikstoestellen
  • een controle naar de verluchting van de lokalen waar gastoestellen opgesteld staan (indien van toepassing)
  • een berekening van het drukverlies in de leidingen
  • een controle van de afvoerkanalen voor de verbrande gassen.

Resultaat van het keuringsattest voor de aardgasinstallatie

Na de keuring bezorgt onze inspecteur een keuringsverslag met een besluit en informatie over verbeterpunten of aanpassingen die uitgevoerd moeten worden. 

Positief keuringsverslag

Bij een positief keuringsattest overhandigt onze inspecteur een keuringsattest voor de gasleverancier om de gasmeter open te zetten, aangezien de aardgasinstallatie dan veilig is voor gebruik. 

Negatief keuringsverslag

Bij een negatief keuringsverslag zijn er wellicht één of meerdere inbreuken die aangepast moeten worden. Onze inspecteur overhandigt dan een lijst van inbreuken. Nadat alle inbreuken verholpen zijn, kan een verplichte herkeuring plaatsvinden.  

Keuring van een aardgasinstallatie door ELECTROTEST

ELECTROTEST garandeert een flexibele, efficiënte en persoonlijke aanpak voor de keuring van een aardgasinstallatie. Onze inspecteurs komen met veel plezier langs om de installatie te keuren en advies te verlenen.  

Betrouwbare keuring van een huishoudelijke elektrische installatie nodig?