Hernieuwbare energie

Fossiele brandstoffen bieden helaas nog weinig toekomst. Gelukkig zijn er ondertussen tal van mogelijkheden om te investeren in hernieuwbare energie binnen uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan hernieuwbare energie-installaties zoals zonnepanelen, laadpalen voor elektrische wagens en zelfs batterijsystemen.  

Om te verzekeren dat deze installaties veilig werken en correct zijn geïnstalleerd, dienen ze door een erkend controleorganisme gekeurd te worden volgens de normen van het Boek 1 (AREI).  

Betrouwbare keuring van hernieuwbare energie nodig?

Keuring van duurzame en energiebesparende installaties bij ELECTROTEST

ELECTROTEST gelooft in een groene, milieubewuste en energieneutrale wereld. Met doorgedreven kennis zorgen we voor een betrouwbare keuring van hernieuwbare energie-installaties zoals zonnepanelen, batterijsystemen en laadpalen voor elektrische wagens. 

Keuring zonnepanelen

Wanneer een fotovoltaïsche installatie niet volgens de voorschriften is geïnstalleerd, is er kans op gevaar en risico’s zoals een mogelijke brand- of elektrocutiegevaar. Om een veilige installatie te garanderen, dienen zonnepanelen bij de plaatsing (en dus vóór indienststelling) een keuring te ondergaan volgens het Boek 1 (AREI).  

 Ook na de indienststelling zijn bijkomende keuringen verplicht: 

Bij uitbreiding of na ingrijpende wijzigingen. 

Periodiek, elke vijf jaar voor een bedrijfsgebouw.

Keuring zonnepanelen door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST keuren we al fotovoltaïsche zonnepanelen van het prille begin. Een keuring van een fotovoltaïsche installatie verloopt volledig volgens de voorschriften van het Boek 1 (AREI):  

 • Een nazicht van het ééndraadschema en het situatieplan. 
 • Een controle van het CE-certificaat van de panelen en de omvormer. 
 • De integratie van de zonnepanelen in de bestaande elektrische installatie. 
 • Een visuele controle van de elektrische installatie en conformiteit volgens de voorschriften van het Boek 1 (AREI). 
 • Een visuele controle van de types, bevestiging en andere elementen van de geplaatste leidingen. 
 • Een controle op bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking. 
 • Een nazicht van de overstroombeveiliging.
 • Een meting van de aarding en de isolatieweerstand. 
 • Testen van de goede werking van de differentieelschakelaar.  
Uitschakeltest

Ook het scheidingssysteem van de omvormer wordt tijdens de keuring getest op zijn onderbreking wanneer de netspanning wegvalt (uitschakeltest).  

Volgende documenten dienen aanwezig te zijn:

Eendraadschema

Het ééndraadschema en het situatieplan (in drievoud).

Vermogen

Het vermogen van de installatie volgens de formule: aantal panelen x eenheid vermogen Wp. 

EAN-code

De EAN-code (identificatienummer). 

Info installatie

Het merk, type en het maximum AC-vermogen van de installatie.

Resultaat van het keuringsverslag voor de fotovoltaïsche installatie

Positief keuringsverslag

Een positief keuringsverslag kan meteen aan de netbeheerder bezorgd worden. 

Negatief keuringsverslag

Bij een negatief keuringsverslag staat de aard van de inbreuk volledig uitgeschreven in het keuringsattest met verwijzing naar het specifieke gedeelte in het Boek 1 (AREI). Nadat de inbreuken weggewerkt zijn, dient een nieuwe keuring plaats te vinden.   

Keuring laadpalen voor elektrische wagens

Een elektrische laadpaal voor een plug-in hybride of volledig elektrische wagen installeren betekent een uitbreiding van de elektrische installatie. Daarom moet de uitbreiding van de elektrische installatie aan een verplichte gelijkvormigheidscontrole onderworpen worden om te voldoen aan de normen van het Boek 1 (AREI). 

Een keuring is verplicht vóór ingebruikname, bij elke belangrijke uitbreiding of wijziging en daarnaast: 

 • Periodiek om de vijf jaar voor niet-huishoudelijke installaties  

Keuring elektrische laadpalen door ELECTROTEST

De keuring van een laadpaal verloopt volledig volgens de voorschriften van het Boek 1 (AREI):  

 • Een controle of de laadpaal is aangesloten volgens de voorschriften van de fabrikant. 
 • Een controle om na te gaan of er verder geen structurele problemen zijn. 
 • Een isolatiemeting om het isolatieniveau van de elektrische kabels na te gaan. 
 • Een aardingsmeting. 
 • Een nazicht en testen van de differentieelbeveiliging op de stroomkring van de laadpaal. 
 • Een controle of de elektrische schema’s overeenkomen met de werkelijkheid en of ze alle noodzakelijke aanduidingen bevatten. 

Volgende documenten dienen aanwezig te zijn:

Eendraadschema

Het ééndraadschema en het situatieplan van de elektrische installatie (in drievoud).

Elektrische schema’s

Bij een nieuwe bijkomende elektrische kring, verzwaring en/of uitbreiding van de meterkast, moeten de elektrische schema’s van de elektrische installatie aangepast worden.  

EU-conformiteitsverklaring(en)

De EU-conformiteitsverklaring(en) van de laadpaal en alle onderdelen die er betrekking op hebben. 

installatie- en veiligheidsinstructies

De installatie- en veiligheidsinstructies van de fabrikant. 

EAN-code

De EAN-code (identificatienummer) van de elektriciteitsinstallatie.  

Voorgaande keuringsverslagen

Eventuele voorgaande keuringsverslagen. 

Resultaat van het keuringsverslag voor de fotovoltaïsche installatie

Positief keuringsverslag

Een positief keuringsverslag blijft vijf jaar geldig voor een niet-huishoudelijke installatie. Daarna dient er een herkeuring plaats te vinden.  

Negatief keuringsverslag

Bij een negatief keuringsverslag staat de aard van de inbreuk(en) vermeld in het verslag zelf. Nadat de gebreken hersteld zijn, dient een nieuwe keuring plaats te vinden om de laadpaal in gebruik te nemen.

Keuring van een batterijsysteem

Een batterijsysteem zorgt voor een voordelig elektriciteitsverbruik door minder gebruik te maken van het distributienet, maar het betekent wel een ingrijpende wijziging en belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie. Om een veilig systeem te garanderen, moet een batterijsysteem daarom vóór ingebruikname verplicht gekeurd worden door een erkend controleorganisme. Zo voldoet de installatie zeker aan de eisen van het Boek 1 (AREI) en aan die van de distributienetbeheerder. Na een positieve keuring kan een conformiteitsrapport aan de netbeheerder overhandigd worden.

Er zijn verschillende technische mogelijkheden:

 • Een thuisbatterij aangesloten op een fotovoltaïsche hybride omvormer.
 • Een thuisbatterij met ingebouwde of aparte omvormer die rechtstreeks is aangesloten op het schakelbord van uw installatie, op een nieuw circuit beveiligd door een stroomonderbreker.

Keuring van uw batterijsysteem door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST zorgen we ook voor de keuring van batterijsystemen. Om een veilige en conforme installatie te garanderen, verloopt een controle volledig volgens de normen en voorschriften van het Boek 1 (AREI):

Een visueel nazicht
 • Controle of het ééndraadschema en situatieplan overeenstemt met de werkelijkheid.
 • Een nazicht op de noodzakelijke markering van de verschillende elementen.
 • Een controle of de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de thuisbatterij en de eventuele omvormer nagekomen worden.
 • Een controle op de correcte keuze en de doorsnede van de leidingen, zowel voor het DC- als AC-gedeelte.
 • Een controle of de gekozen plaatsing van de thuisbatterij en haar omvormer voldoet aan de te verwachten uitwendige invloeden.
 • Een nazicht op de toegankelijkheid van de thuisbatterij, de omvormer en op de aanwezigheid van de differentieelstroomschakelaars.
 • Een nazicht op zichtbare schade aan de elektrische installatie.
 • Een nazicht van de (correcte) keuze van de elektrische onderdelen, de installatie en de hele samenbouw.
Een controle door meting

Isolatiemetingen uitvoeren en uitmeten van de verspreidingsweerstand van de aardverbinding.

Een controle door beproeving

Een nazicht van de werking van het automatisch scheidingssysteem van de omvormer en van de werking van de differentieelstroominrichting. Dat gebeurt door de bediening van de testknop en door foutstroom op te wekken en geldt zowel algemeen, als voor de stroombanen (gevoed in eilandwerking).

Volgende documenten dienen aanwezig te zijn:

Eendraadschema

Het ééndraadschema en het situatieplan van de elektrische installatie (in drievoud).

EU-conformiteitsverklaring(en)

De EU-conformiteitsverklaring(en) van alle onderdelen die in verband staan met de thuisbatterij. 

installatie- en veiligheidsinstructies

De installatie- en veiligheidsinstructies van de fabrikant voor alle onderdelen die in verband staan met de thuisbatterij.

Keuring van hernieuwbare energie-installaties door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST voorzien we steeds gericht advies en zorgen we met een snelle, transparante en persoonlijke aanpak voor de keuring van hernieuwbare energie-installaties zoals zonnepanelen, laadpalen voor elektrische wagens en batterijsystemen.

Betrouwbare keuring van een batterij nodig?

Contrôle de votre système de batteries par ELECTROTEST

Chez ELECTROTEST, nous réalisons également le contrôle des systèmes de batteries. Afin de garantir la sécurité et la conformité de l’installation, le contrôle se déroule toujours conformément aux prescriptions du Livre 1 (du RGIE) :

Contrôle visuel
 • Vérifier si le schéma unifilaire et le plan de position correspondent à la réalité.
 • Vérifier la présence des marquages nécessaires sur les différents éléments.
 • Vérifier le respect des instructions du fabricant concernant l’utilisation de la batterie domestique et de l’onduleur éventuel.
 • Vérifier si le choix et la section des câbles sont corrects (tant pour la partie CC que pour la partie CA).
 • Vérifier si l’emplacement choisi pour la batterie domestique et son onduleur satisfait aux conditions des influences externes prévisibles.
 • Vérifier l’accessibilité de la batterie domestique et de l’onduleur, ainsi que la présence des disjoncteurs différentiels.
 • S’assurer de l’absence de dommages visibles sur l’installation électrique.
 • Vérifier le choix (correct) des composants électriques, de l’installation et de l’assemblage complet.
Contrôle par mesure

Réaliser des mesures d’isolement et une mesure de la résistance de dispersion de la prise de terre.

Contrôle par essais

Vérifier le fonctionnement du système de découplage automatique de l’onduleur et le fonctionnement du dispositif à courant différentiel. Cela se fait par l’activation du bouton d’essai et la génération d’un courant de défaut (aussi bien le général que celui prévu pour les circuits alimentés pour un fonctionnement en îlotage).

Les documents suivants doivent être présents :