Risicoanalyse op elektrische installaties

Wet op het welzijn
Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid
Elke werkgever moet in zijn onderneming of instelling een beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uitbouwen. Dit beleid heeft tot doel arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen en de verhouding tussen mens en werk nader te bepalen, zodat beter rekening gehouden wordt met de mens in zijn totaliteit. Hiertoe zal elke werkgever de preventiemaatregelen die in zijn onderneming of instelling van toepassing moeten zijn, moeten bepalen op grond van de aard van de activiteiten die hij verricht en op grond van het aantal werknemers die hij tewerkstelt evenals hun specifiek risicoprofiel. Dit preventiebeleid dient rekening te houden met een aantal specifieke wettelijke en reglementaire bepalingen, die door de overheid werden uitgevaardigd om het kader aan te geven waarbinnen dit preventiebeleid kan tot stand komen.

Codex
De codex over het welzijn op het werk bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De codex over het welzijn op het werk bestaat uit 10 boeken, die verder onderverdeeld worden in titels, hoofdstukken en afdelingen en, waar nodig, ook onderafdelingen.

Dynamisch risicobeheersingssysteem
Het dynamisch risicobeheersingssysteem heeft betrekking op de acht domeinen die samen het begrip “welzijn” vormen. Het houdt rekening met de wisselwerking die er tussen die domeinen bestaat of kan bestaan.

Dit systeem houdt rekening met:

  • de aard van de activiteiten;
  • de specifieke risico’s verbonden aan die activiteiten;
  • de specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen werknemers.