Controle van wapenkamers

Wapenkamers van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en opleidingsinstellingen moeten volgens het KB van 17/11/2006 gekeurd worden door een erkende keuringsinstelling*.
De conformiteit van wapenkamers wordt op basis van een checklist doorgelicht en binnen de 14 dagen wordt een duplicaat van het keuringsattest overgemaakt aan FOD Binnenlandse Zaken, Directie Private Veiligheid.

*ELECTROTEST v.z.w. is een keuringsinstelling bevoegd tot het uitvoeren van de taken bedoeld in artikel 51 van het koninklijk besluit van 17 november 2006 betreffende de wapens die gebruikt worden door de ondernemingen, diensten, instellingen en personen bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
(MONITEUR BELGE — 28.03.2007 — BELGISCH STAATSBLAD, [2007/00281])