Asbestattest

Verkoopt of verhuurt u een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022. Dat attest bevat informatie over asbest in de woning en gaat na of uw woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper meteen duidelijk geïnformeerd.

Bij ELECTROTEST kan u terecht voor de opmaak van een asbestattest bij de verkoop of verhuur van uw woning. Onze gecertificeerde asbestdeskundige zal na de inspectie ter plaatse een rapport opmaken van de aanwezige asbesthoudende materialen in uw woning en u van een geldig attest voorzien.

Snel een asbestattest nodig?

Is een asbestattest verplicht?

Een asbestattest is vanaf 23 november 2022 verplicht bij de verkoop of verhuur van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001 en moet beschikbaar zijn wanneer de onderhandse akte (compromis) ondertekend wordt. Compromissen die ondertekend worden vóór 23 november, vragen dus (nog) niet om een asbestattest. Indien de woning gesloopt of gerenoveerd wordt én de woning dateert van voor 2001, is dergelijk attest eveneens verplicht. Bij verhuur is de eigenaar verplicht om een kopie van het asbestattest te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

In gebouwen van na 2000, is het gebruik van asbesthoudende materialen volledig verboden. Zit u toch nog met twijfels over bepaalde materialen? Dan vindt u steeds informatie over de materialen die in uw woning of gebouw gebruikt werden in het postinterventiedossier. Een postinterventiedossier is verplicht voor gebouwen gebouwd of verbouwd vanaf 1 mei 2001.

Vanaf 2032 is elke eigenaar van een gebouw gebouwd voor 2001 verplicht om een asbestattest te bezitten. Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025 bij een verkoop. Vanaf 2036 is ook elke mede-eigenaar verplicht om over een asbestattest te beschikken voor de gemeenschappelijke delen.

Asbestattest bij verkoop en verhuur van een woning

In woningen die voor 2001 gebouwd werden, zijn er mogelijk nog asbesthoudende materialen aanwezig. Asbesttoepassingen (vinylvloeren, bepleistering, lambrisering, vensterbanken, afvoergoten of zelfs bloembakken) waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen, zijn erg risicodragend en kunnen voor heel wat gezondheidsrisico’s zorgen. Beschadiging, veroudering of verwering werkt dit alleen maar in de hand.

De Vlaamse Regering wil nu al het aanwezige asbest in de Vlaamse woningen gebouwd voor 2001 in kaart brengen en daarom moeten alle woningen en gebouwen gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Ook bij renovatiewerken is een asbestattest handig als startbasis.

Wat is een asbestattest?

Het asbestattest beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen in uw woning asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig beheerd of verwijderd moet worden om uw woning asbestveilig(er) te maken.

Asbestinventaris van uw woning laten opstellen?

Opmaak van een asbestinventaris

De asbestinventaris is een overzicht van alle asbesthoudende materialen en onderdelen die in uw woning aangetroffen worden.

Opmaak asbestinventaris

Onze deskundige maakt aan de hand van een visuele inspectie met mogelijke staalafnames een lijst van de asbesthoudende materialen in uw woning en evalueert ook de blootstellingsrisico’s. Zo kunnen de verscheidene asbestbronnen na de inspectie of asbestinventarisatie op een overzichtelijk manier weergegeven worden in het uiteindelijke asbestattest. Voor elk element dat asbest bevat, geeft onze deskundige asbestinventarisatie advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

Voor particulieren die een woning (gebouwd voor 2001) willen verkopen, is een asbestinventaris verplicht.

Ook wanneer u een woning of gebouw wilt slopen, bent u verplicht om een asbestexpert uit te nodigen. De asbestinventaris vormt een onderdeel van het sloopopvolgingsplan (vroeger gekend als de sloopinventaris).

Asbestinventaris nodig voor uw woning?

Hoe verloopt de opmaak van een asbestinventaris?

De opmaak van een asbestinventaris gebeurt altijd na een inspectie en verloopt als volgt:

Technische info

Vooraf wordt alle technische informatie verzameld over de plannen, de opbouw en de historiek van uw woning.

Inspectie

Onze deskundige asbestinventarisatie inspecteert ter plaatse het volledige gebouw(deel). Dat doet hij op basis van voorkennis, observaties, staalafnames en laboanalyses.

Asbestattest

Na de verschillende waarnemingen door de visuele inspectie, worden alle bevindingen gebundeld in een asbestattest. Het rapport bestaat uit een opsomming van asbesthoudende materialen en een risicoanalyse met bijhorend beheerprogramma.

Opstellen van een asbestattest door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor het opstellen van een asbestattest voor de verkoop of verhuur van uw woning. Met een stevige rugzak aan praktische kennis en ervaring, weten we de diverse risicovolle en asbesthoudende materialen in uw woning op een efficiënte, correcte manier te inventariseren. We verzekeren u van een snelle, transparante en persoonlijke aanpak vanaf uw keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf.

Asbestattest nodig voor de verkoop of verhuur van uw woning?