Asbestattest

Elke gebouweigenaar waar personeel te werk gesteld wordt, dient verplicht te beschikken over een actuele asbestinventaris die jaarlijks geüpdatet dient te worden. Zo kunnen alle risicovolle, asbesthoudende materialen in een bedrijf in kaart gebracht worden.

Bij ELECTROTEST kan u terecht voor de opmaak van een asbestattest voor uw bedrijf. Onze gecertificeerde asbestdeskundige weet de diverse asbesthoudende materialen in uw bedrijfsruimte op een efficiënte en correcte manier te inventariseren.

Asbestinventaris nodig voor uw bedrijf?

Is een asbestattest verplicht?

Een asbestinventaris opstellen of opmaken is wettelijk verplicht bij werkgever-werknemersituaties. Werd uw bedrijfspand voor 2001 gebouwd? Dan moet u als eigenaar sowieso over een asbestattest beschikken.

In gebouwen van na 2000 werd het gebruik van asbesthoudende materialen volledig verboden. Gebouwen die vanaf 1 mei 2001 gebouwd of verbouwd werden, beschikken verplicht over een postinterventiedossier. Daarin vindt u informatie over de materialen die in uw gebouw gebruikt werden. 

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van uw bedrijfsgebouw. Het attest bevat informatie over welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat van het asbest is en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden om uw bedrijfsomgeving asbestveilig(er) te maken.

Waarom is asbest inventariseren belangrijk?

In gebouwen die voor 2001 gebouwd werden, zijn er mogelijk nog asbesthoudende materialen aanwezig. Asbestvezels die bij verschillende asbesttoepassingen (vinylvloeren, lambrisering, vensterbanken, afvoergoten of zelfs bloembakken) kunnen vrijkomen, zijn erg risicodragend en brengen heel wat gezondheidsrisico’s met zich mee.

De opmaak van een asbestinventaris heeft als doel uw werknemers te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. Daarom mogen enkel niet-risicovolle asbesttoepassingen aanwezig zijn in uw bedrijfsgebouw en dient u over een asbestattest te beschikken als bewijs van het veilige beheer.

Snel een asbestinventaris nodig voor uw bedrijf?

Een asbestinventaris opstellen

Voor de opmaak van een asbestinventaris zal onze deskundige asbestinventarisatie uw gebouw visueel inspecteren op materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten. Indien nodig zal hij stalen nemen wanneer hij asbestverdachte materialen aantreft. De oplijsting van aanwezige asbesthoudende materialen in uw bedrijfsgebouw gebeurt daarna. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel dat asbest bevat, voorziet hij advies om het asbest veilig te beheren of verwijderen.

Destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris

Destructieve asbestinventaris

Een destructieve asbestinventaris vindt plaats wanneer er onderhouds- of renovatiewerken uitgevoerd worden in uw bedrijf of wanneer uw gebouw gesloopt wordt. Onze deskundige beschrijft dan alle rechtstreeks waarneembare en ingesloten asbesthoudende materialen die in het gebouw aanwezig zijn of die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen.

Zo belanden deze materialen niet bij het sloopafval en hoeven de werknemers er niet mee in aanraking te komen. Elk sloopopvolgingsplan (vroeger: sloopinventaris) moet bovendien zo een destructieve asbestinventaris bevatten.

Niet destructieve asbestinventaris

De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’ wanneer enkel de materialen beschreven worden die een risico op asbest vormen bij het dagelijks gebruik van uw bedrijfsgebouw. Wanden of vloeren worden tijdens deze inspectie dan ook zelden beschadigd om ingesloten asbest op te sporen.

Indien alleen een laboanalyse kan uitsluiten of het materiaal asbesthoudend is of niet, moet er voor de monstername wel een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden. In dat geval zijn kleine beschadigingen van verdachte materialen wel noodzakelijk.

→ Wanneer uw bedrijfsgebouw nog in gebruik is, zal de deskundige niet destructief te werk gaan bij de asbestinventarisatie en staalafname

Asbestinventaris nodig voor uw bedrijf?

Hoe verloopt de opmaak van een asbestinventaris in uw bedrijf?

De opmaak van een asbestinventaris verloopt als volgt:

Asbestinventarisatie

Onze deskundige asbestinventarisatie verzamelt vooraf alle technische informatie over de plannen, de opbouw en de historiek van uw bedrijfsgebouw.

Inspectie

Daarna inspecteert hij ter plaatse het volledige gebouw(deel). Dat doet hij op basis van voorkennis, expertise, observaties, staalafnames en laboanalyses.

Asbestattest

Na de verschillende waarnemingen door de visuele inspectie, bundelt hij al zijn bevindingen samen in een asbestattest. Dat attest bestaat uit een opsomming van asbesthoudende materialen en een risicoanalyse met bijhorend beheerprogramma.

Opstellen van een asbestattest door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor het opmaken van een asbestattest voor uw bedrijfsgebouw. Met een stevige rugzak aan praktische kennis en ervaring, weten onze gecertificeerde asbestdeskundigen de diverse risicovolle en asbesthoudende materialen in uw gebouw op een efficiënte, correcte manier te inventariseren.

Asbestattest nodig voor uw bedrijfsgebouw?