Controle publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallaties (servicestations)

Maakt u als onderneming of instelling gebruik van publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallaties (servicestations)? Dan moet de plaatsing en uitbating van die brandstofverdeelinstallaties aan de milieuwetgeving en tal van andere veiligheidsvoorschriften voldoen. Een controle tijdens de plaatsing en indienststelling is, net als de periodieke controles daarna, verplicht om te garanderen dat een installatie goed en veilig functioneert en voldoet aan de wettelijke bepalingen. Zo vormen ze geen bedreiging voor mens en milieu.

ELECTROTEST is een erkende partner voor deze controles in uw bedrijf. Onze bekwame inspecteurs zijn goed opgeleid om de veiligheid en de conformiteit van uw publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallatie(s) na te gaan, zowel op het niveau van uw installatie, als dat van de opslagtanks.

Nood aan een betrouwbare controle voor publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallaties in uw bedrijf?

Is de controle van publiek toegankelijke brandstof verdeelinstallaties verplicht?

Ja! Om ervoor te zorgen dat publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallaties goed en veilig functioneren en voldoen aan de wettelijke bepalingen, moet de plaatsing en uitbating de milieuwetgeving en tal van andere veiligheidsvoorschriften volgen. Een publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallatie dient daarom zowel tijdens de plaatsing en indienststelling en periodiek tijdens zijn werking gecontroleerd te worden. Zo vormen ze geen bedreiging voor mens en milieu.

Toepassingsgebied en mogelijkheid tot uitvoeren

De reglementering en de bijhorende controles zijn van toepassing in de drie gewesten, maar ELECTROTEST is enkel bevoegd om de controle uit te voeren in Vlaanderen en in Brussel.

Hoe verloopt de controle van een publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallatie?

De verplichte controles van publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallaties in uw bedrijf zijn sterk afhankelijk van het type installatie. Bij het bezoek van onze inspecteur kunnen volgende verplichte controles en controlepunten van toepassing zijn op de installatie:

 • Een controle van de bodemcorrosie
 • Een controle tijdens de plaatsing

Dat houdt in:

– Een porositeitstest van de coating van de tank
– Een controle van de afstandsregels
– Een controle van de leidingen en een dichtheidsbeproeving voor aanvulling
– Een sterkteproef van de leidingen na aanvulling.

 • Een controle voor indienststelling
 • Een nazicht van de certificaten, afgeleverd door de constructeur en installateur
 • Een nazicht van het certificaat, afgeleverd bij de vorige controle
 • Een nazicht van de milieuvergunning
 • Een controle van de uitvoering, bescherming en dichtheid van de leidingen en toebehoren
 • Een controle van de losplaats en inkuiping
 • Een inwendig onderzoek
 • Een vacuüm-ultrasoon dichtheidsbeproeving
 • Een controle op goede werking van de kathodische bescherming
 • Een controle op goede werking van de overvulbeveiliging
 • Een controle op goede werking van het lekdetectiesysteem
 • Een controle op verontreiniging buiten de houder
 • Een onderzoek op conformiteit met de wetgeving die op dat moment van toepassing is
 • Een controle of water en slib aanwezig is in de opslagtan
 • Een controle op de goede werking van de kathodische bescherming of een potentiaalmeting tussen de rechtstreeks ingegraven metalen houder en de omhullende bodem of aanvulling
 • Controle van het Stage-I- en Stage-II-damprecuperatiesysteem
 • Een controle van de koolwaterstofafscheider.

Betrouwbare controle nodig voor publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallaties in uw bedrijf?

Wat na de controle van een publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallatie?

Na de controle en goedkeuring van de publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallatie(s) (servicestations) in uw bedrijf, ontvangt u van onze inspecteur een keuringsverslag voor ingebruikname of een periodiek keuringsverslag.

Afhankelijk van het resultaat van de controle zal onze inspecteur een groen, oranje of rood label aan het vulpunt hangen:

Ontvangt u een groen label? Dat betekent dat uw publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallatie voldoet aan de wettelijke bepalingen en u deze verder mag gebruiken.

Ontvangt u een oranje label? Dan voldoet uw publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallatie niet aan de wettelijke bepalingen, maar geven de vastgestelde gebreken geen aanleiding tot milieuverontreiniging. In dit geval mag u uw servicestation blijven (bij)vullen en exploiteren tijdens een overgangsperiode van maximaal 6 maanden. Let er wel op dat u vóór het verstrijken van die periode de inbreuken moet aanpassen en uw brandstofverdeelinstallatie moet laten herkeuren.

Ontvangt u een rood label? Dat betekent dat uw publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen en er een reële kans bestaat op milieuverontreiniging. Daarnaast kan het ook zijn omwille dat er na de overgangsperiode van maximaal zes maanden met oranje merkplaat, nog steeds dezelfde gebreken aan de houder en de installatie vastgesteld worden. In dit geval mag u uw opslagtank(s) zelf niet meer vullen of laten vullen, maar moet u de vastgestelde inbreuken aanpassen en uw brandstofverdeelinstallatie laten herkeuren.

We communiceren onze bevindingen na de controle steeds in duidelijke taal en bij eventuele problemen voorzien wij steeds gericht advies over de maatregelen die u kan nemen om ze te verhelpen of voorkomen.

Nood aan een betrouwbare controle voor publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallaties in uw bedrijf?

Controle van publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallaties door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST is de controle van uw publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallaties in goede handen. Onze bekwame inspecteurs beschikken over alle ervaring en expertise om de controle van uw publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallaties (servicestations) correct, volledig en veilig uit te voeren. Zo bent u er zeker van dat ze volgens de geldende veiligheidseisen functioneren.

Bij ELECTROTEST kan u ook terecht voor:

Sinds 2020 investeert ELECTROTEST in het domein druk- en milieutoepassingen. Voor het Vlaams Gewest beschikt ELECTROTEST over erkende milieudeskundigen die een breed gamma aan milieutoepassingen aan verplichte controles kunnen onderwerpen:

 • Controle van opslagtanks met brandstoffen
 • Controle van opslagtanks met gevaarlijke gassen (uitgezonderd LPG)
 • Controle van opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen
 • Controle van installaties voor het fysisch behandelen van gassen
 • Controle persluchttoestellen of gelijkaardige toestellen
 • Controle van autogene lasposten en snijbranders.

Betrouwbare controle nodig van publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallaties in uw bedrijf?