Controle opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen

Als exploitant van een opslagtank van gevaarlijke vloeistoffen is het cruciaal om het risico op lekkage te beperken. Het bezwijken van een opslagtank als gevolg van bijvoorbeeld corrosie, kan milieuschade veroorzaken. Het is dan ook essentieel om de opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen in uw bedrijf tijdig te laten controleren, om hun veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen.

ELECTROTEST is een erkende partner voor deze controles in uw bedrijf. Onze bekwame inspecteurs zijn goed opgeleid en beschikken over de benodigde nominatieve erkenningen als milieudeskundige om na te gaan of alle verplichte veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en of uw tanks voldoen aan de reglementering.

Nood aan een betrouwbare controle voor de opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen in uw bedrijf?

Is de controle van een opslagtank met gevaarlijke vloeistoffen verplicht?

Wanneer uw bedrijf brandstoffen en/of gevaarlijke vloeistoffen opslaat, dan moet die opslagtank voldoen aan de reglementering. Daarom bent u verplicht uw opslagtank te laten controleren op conformiteit met de wetgeving en veilige werking, want zo kan u het risico op milieuschade verkleinen en de veiligheid garanderen.

Toepassingsgebied en mogelijkheid tot uitvoeren

 • De controle is reglementair van toepassing in Vlaanderen. 
 • In Brussel zijn zowel de opslag van ontvlambare vloeistoffen, alsook de brandstoffen gereglementeerd. De controleplicht en vereisten van opslagtanks met andere gevaarlijke producten wordt echter vaak opgelegd in de milieuvergunning als extra exploitatievoorwaarden. 
 • Wallonië: ELECTROTEST voert deze controles niet uit

Hoe verloopt de controle van uw opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen?

De verplichte controles van opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen in uw bedrijf, zijn sterk afhankelijk van het type tank. Het bezoek van onze inspecteur kan de volgende controlepunten omvatten:

 • Een controle van de bodemcorrosie
 • Een controle tijdens de plaatsing
 • Een controle voor de indienststelling
 • Een nazicht van de certificaten, afgeleverd door de constructeur en plaatser van de tank
 • Een nazicht van het certificaat, afgeleverd bij de vorige controle
 • Een nazicht van de milieuvergunning
 • Een controle van de uitvoering, bescherming en dichtheid van de leidingen en toebehoren
 • Een controle van de losplaats en inkuiping
 • Een inwendig onderzoek
 • Een controle op goede werking van de kathodische bescherming
 • Een potentiaalmeting tussen de rechtstreeks in de grond ingegraven metalen houder en de omhullende bodem of aanvulling
 • Een controle op goede werking van een overvulbeveiliging
 • Een controle op goede werking van een lekdetectiesysteem
 • Een controle op verontreiniging buiten de houder
 • Een onderzoek op conformiteit met betrekking tot de wetgeving die op dat moment van toepassing is
 • Een controle op aanwezigheid van water en/of slib in de opslagtank

Betrouwbare controle nodig voor opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen in uw bedrijf?

Wat zijn opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen?

Opslagtanks die gebruikt worden voor de opslag van gevaarlijke stoffen of vloeistoffen worden gekenmerkt door één of meerdere gevarenpictogrammen volgens de CLP-verordening:

GHS01: Explosief

GHS02: Ontvlambaar

GHS03: Oxiderend

GHS05: Corrosief

GHS06: Giftig

GHS07: Schadelijk, irriterend,
sensibiliserend
 

GHS08: Gezondheidsgevaar op lange termijn

GHS09: Milieugevaarlijk

Volledig en betrouwbaar thermografisch onderzoek nodig van elektrische installaties in uw bedrijf?

Wat na de controle van uw opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen?

Na de controle en goedkeuring van uw opslagtank, ontvangt u van onze inspecteur een keuringsverslag voor ingebruikname of een periodiek keuringsverslag. Afhankelijk van het resultaat van de controle, zal onze inspecteur een groen, oranje of rood label aan het vulpunt hangen:

Ontvangt u een groen label? Dat betekent dat uw opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en u deze verder mag gebruiken.

Ontvangt u een oranje label? Dan voldoet uw opslagtank niet aan de wettelijke bepalingen, maar geven de vastgestelde gebreken geen aanleiding tot milieuverontreiniging. In dit geval mag u uw opslagtank blijven (bij)vullen en exploiteren tijdens een overgangsperiode van maximaal zes maanden. Let er wel op dat u vóór het verstrijken van die periode de inbreuken moet aanpassen en uw opslagtank moet laten herkeuren.

Ontvangt u een rood label? Dat betekent dat uw publiek toegankelijke opslagtank niet voldoet aan de wettelijke bepalingen en er een reële kans bestaat op milieuverontreiniging. Daarnaast kan het ook zijn omwille dat er na de overgangsperiode van maximaal zes maanden met oranje merkplaat nog steeds dezelfde gebreken aan de houder en de installatie vastgesteld worden. In dit geval mag u uw opslagtank(s) zelf niet meer vullen of laten vullen, maar moet u de vastgestelde inbreuken aanpassen en uw opslagtank laten herkeuren.

→ We communiceren onze bevindingen na de controle steeds in duidelijke taal en bij eventuele problemen voorzien wij steeds gericht advies over de maatregelen die u kan nemen om ze te verhelpen of voorkomen.

Controle van uw opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST is de controle van uw opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen in goede handen. De persoonlijke aanpak en jarenlange ervaring van onze bekwame inspecteurs werkt gegarandeerd in uw voordeel. Zo komt u niet alleen tegemoet aan de reglementering, maar bent u er ook zeker van dat u de tanks in uw bedrijf veilig kan gebruiken.

Bij ELECTROTEST kan u ook terecht voor:

Sinds 2020 investeert ELECTROTEST in het domein druk- en milieutoepassingen. Voor het Vlaams Gewest beschikt ELECTROTEST over medewerkers die als erkende milieudeskundigen een breed gamma milieutoepassingen aan verplichte controles onderwerpen:

 • Controle van benzine verdeelinstallaties (publiek toegankelijk)
 • Controle van installaties voor het fysisch behandelen van gassen
 • Controle van autogene lasposten en snijbranders.
 • Controle van persluchtinstallaties of gelijkaardige toestellen
 • Controle van opslagtanks met brandstoffen
 • Controle van opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen

Betrouwbare controle nodig van opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen in uw bedrijf?