Controle opslagtanks met brandstoffen

Wanneer u in uw bedrijf brandstoffen opslaat, dan moet die opslagtank voldoen aan de milieureglementering.

ELECTROTEST is een erkende partner om de algemene veiligheid van uw tanks te controleren. Onze bekwame inspecteurs zijn goed opgeleid en beschikken over de benodigde nominatieve erkenningen als milieudeskundige, om na te gaan of alle verplichte veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en/of uw tanks voldoen aan de reglementering. Zo komt u niet alleen tegemoet aan de milieureglementering, maar bent u er ook zeker van dat de installaties op een veilige manier gebruikt kunnen worden.

Nood aan een betrouwbare controle voor de opslagtanks met brandstoffen in uw bedrijf?

Is de controle van een opslagtank met brandstoffen verplicht?

Ja! Wanneer uw bedrijf brandstoffen en/of gevaarlijke vloeistoffen opslaat, dan moeten die opslagtanks voldoen aan de geldende reglementering. Die geeft ook aan welke verplichte controles de installaties moeten ondergaan en welke veiligheidsvoorzieningen aanwezig dienen te zijn op de installatie.

Toepassingsgebied en mogelijkheid tot uitvoeren

De reglementeringen zijn van toepassing in Vlaanderen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië.

ELECTROTEST is bevoegd om de controle uit te voeren in twee van de drie gewesten: 

 • Vlaanderen 
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Hoe verloopt de controle van uw opslagtanks met brandstoffen?

We controleren de algemene veiligheid van uw opslagtank(s) en gaan na of alle verplichte veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn. In grote lijnen houdt dat in dat de tanks gecontroleerd worden op hun conformiteit met de wetgeving, op hun inwendige en uitwendige staat en dat de dichtheid van hun leidingen gecontroleerd worden.  

De verplichte controles zijn sterk afhankelijk van het type tank en van het Gewest waarin de opslagtank geplaatst is. De verplichte controle van uw opslagtank kan de volgende inspecties omvatten: 

 • Een controle van de bodemcorrosie
 • Een controle tijdens de plaatsing 
 • Een controle voor indienststelling
 • Een nazicht van de certificaten, afgeleverd door de constructeur en plaatser van de tank
 • Een nazicht van het certificaat, afgeleverd bij de vorige controle
 • Een nazicht van de milieuvergunning
 • Een controle van de uitvoering, bescherming en dichtheid van de leidingen en toebehoren
 • Een controle van de losplaats en inkuiping
 • Een inwendig onderzoek
 • Een vacuüm-ultrasoondichtheidsbeproeving
 • Een controle op goede werking van de kathodische bescherming
 • Een controle op goede werking van een overvulbeveiliging
 • Een controle op goede werking van een lekdetectiesysteem
 • Een controle op verontreiniging buiten de houder
 • Een onderzoek op conformiteit volgens de wetgeving die op dat moment van toepassing is
 • Een controle op aanwezigheid van water en slib in de opslagtank
 • Een controle op de goede werking van de kathodische bescherming
 • Indien mogelijk een meting van het potentiaalverschil tussen de rechtstreeks in de grond ingegraven metalen houder en de omhullende bodem of aanvulling. 

Betrouwbare controle nodig voor opslagtanks met brandstoffen in uw bedrijf?

Opslagtanks met brandstoffen

Opslagtanks met brandstoffen zijn tanks die gebruikt worden om bedrijfsgebouwen te verwarmen of ze dienen als voeding van een stroomgroep en/of voorziening met een vulslang om voertuigen te bevoorraden (de zogenaamde niet publiek toegankelijke verdeelinstallatie). Indien uw brandstofverdeelinstallatie publiek toegankelijk is, bekijk dan de webpagina over de controle van publiek toegankelijke brandstofverdeelinstallaties.

De reglementaire voorwaarden hangen o.a. af van het type tank (bovengronds, ondergronds, enkelwandig, dubbelwandig…), alsook van het Gewest waarin de opslagtank geplaatst is.

Er zijn dan ook verschillende types opslagtanks voor brandstoffen:

Ondergrondse enkelwandige opslagtanks

Ondergrondse dubbelwandige opslagtanks

Bovengrondse enkelwandige opslagtanks

Bovengrondse dubbelwandige opslagtanks

Wat na de controle van uw opslagtanks met brandstoffen?

Na de controle en goedkeuring van uw opslagtank, ontvangt u van onze inspecteur een keuringsverslag voor ingebruikname of een periodiek keuringsverslag. Afhankelijk van het resultaat van de controle, zal onze inspecteur een groen, oranje of rood label aan het vulpunt hangen:

Ontvangt u een groen label? Dat betekent dat uw opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en u deze verder mag gebruiken.

Ontvangt u een oranje label? Dan voldoet uw opslagtank niet aan de wettelijke bepalingen, maar geven de vastgestelde gebreken geen aanleiding tot milieuverontreiniging. In dit geval mag u uw opslagtank blijven (bij)vullen en exploiteren tijdens een overgangsperiode van maximaal zes maanden. Let er wel op dat u vóór het verstrijken van die periode de inbreuken moet aanpassen en uw opslagtank moet laten herkeuren.

Ontvangt u een rood label? Dat betekent dat uw publiek toegankelijke opslagtank niet voldoet aan de wettelijke bepalingen en er een reële kans bestaat op milieuverontreiniging. Daarnaast kan het ook zijn omwille dat er na de overgangsperiode van maximaal zes maanden met oranje merkplaat, nog steeds dezelfde gebreken aan de houder en de installatie vastgesteld worden. In dit geval mag u uw opslagtank(s) zelf niet meer vullen of laten vullen, maar moet u de vastgestelde inbreuken aanpassen en uw opslagtank laten herkeuren.

→ We communiceren onze bevindingen na de controle steeds in een duidelijke taal en bij eventuele problemen voorzien wij steeds gericht advies over de maatregelen die u kan nemen om ze te verhelpen of voorkomen.

Betrouwbare controle nodig van opslagtanks met brandstoffen in uw bedrijf?

Controle van uw opslagtanks met brandstoffen door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST hebben we alle ervaring en expertise in huis om de controle van uw opslagtank(s) met brandstoffen correct, volledig en veilig uit te voeren. Zo zorgen we ervoor dat de tanks in uw bedrijf voldoen aan de reglementering en dat u ze veilig kan gebruiken.

Bij ELECTROTEST kan u ook terecht voor:

Sinds 2020 investeert ELECTROTEST in het domein druk- en milieutoepassingen. Voor het Vlaams Gewest beschikt ELECTROTEST over medewerkers die als erkende milieudeskundigen een breed gamma milieutoepassingen aan verplichte controles onderwerpen:

 • Controle van persluchtinstallaties of gelijkaardige toestellen
 • Controle van opslagtanks met gevaarlijke gassen (uitgezonderd LPG) 
 • Controle van opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen
 • Controle van benzine verdeelinstallaties (publiek toegankelijk)
 • Controle van installaties voor het fysisch behandelen van gassen
 • Controle van autogene lasposten en snijbranders.  

Betrouwbare controle nodig voor opslagtanks met brandstoffen in uw bedrijf?